Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie w celach anonimowych analiz i niestandardowych treści. Czytaj więcej

Polityka prywatności

Obchodzenie się z danymi osobowymi

Niniejsze uwagi opisują sposób zarządzania witryną pod kątem postępowania z danymi osobowymi osób, które z niej korzystają.
Informacje są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - rozporządzenie (UE) 2016/679 oraz szwajcarską federalną ustawą o ochronie danych (DPA) dotyczącą ochrony danych osobowych i są przeznaczone dla osób korzystających z usług internetowych True False Sp. z o.o. Dostęp do usług możliwy jest poprzez adres strony internetowej:
www.truefalse.tf
Notatki te zawierają informacje dotyczące danych w formie słownej, sposobów, w jakie firma True False Sp. z o.o. obchodzi się z takimi danymi oraz sposobu, w jaki zainteresowani użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw wynikających z prawa.


Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest True False Sp. z.o.o., z siedzibą w Gdańsku(Polska) przy ul. Angielska Grobla 5. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Kierownik Działu Sprzedaży.


Miejsce przetwarzania danych

Obsługa danych związanych z usługami internetowymi odbywa się w wyżej wymienionej siedzibie True False Sp. z o.o. oraz w podmiotach trzecich, którym powierzono odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Operacje takie przeprowadza personel techniczny specjalizujący się w przetwarzaniu danych lub inni technicy wyznaczeni do okazjonalnych zadań konserwacyjnych. Pełna lista osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych (osób, firm, organizacji) wraz z ich biurami dostępna jest w dziale sprzedaży True False Sp. z o.o.


Informacje pochodzące z usług internetowych

Dane osobowe przekazane przez użytkowników, którzy proszą o przesłanie im materiałów lub którzy zgłaszają swoje nazwiska jako kandydatów (curriculum vitae itp.), są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usługi lub realizacji żądania oraz przekazywane są osobom trzecim jedynie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do takich celów. Informacje są chronione szwajcarską federalną ustawą o ochronie danych (DPA) i szwajcarskim federalnym rozporządzeniem o ochronie danych (DPO)


System obsługi danych

Dane osobowe wprowadzane do systemu są przetwarzane przez zautomatyzowane narzędzia przez okres czasu niezbędny do wykonania żądanych operacji. Stosowane są specjalne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz dostępowi nieupoważnionych użytkowników.


Rodzaje danych i cele przetwarzania

Dane nawigacyjne

Podczas normalnego działania systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane w witrynie internetowej pozyskują dane osobowe od użytkowników łączących się z witryną; przepływ takich danych jest nieodłącznie związany ze stosowaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są zbierane w celu identyfikacji osób, których to dotyczy, ale ze swej natury mogą umożliwiać identyfikację takich użytkowników poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy komputerów używanych do uzyskania dostępu do strony internetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny pokazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (OK, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i komputerem użytkownika. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego działania. Dane te mogą zostać wykorzystane do zbadania odpowiedzialności w przypadku nielegalnych operacji komputerowych, które powodują uszkodzenie witryny; z wyjątkiem tej możliwości, obecna polityka nie przewiduje przechowywania danych kontaktowych w Internecie dłużej niż siedem dni.


Szczegóły podawane dobrowolnie przez użytkowników

Wysyłanie wiadomości e-mail na adresy podane na tej stronie prowadzi do pozyskania adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Na stronach internetowych udostępnianych do zamawiania określonych usług wyświetlane są określone ostrzeżenia.


Kontrola przeglądarki blokująca pliki cookie.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale umożliwia modyfikację ustawień przeglądarki w celu blokowania plików cookie. Instrukcje ich blokowania są zwykle dostępne w każdej informacji dotyczącej prywatności każdej przeglądarki.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zablokować pliki cookie, wejście lub korzystanie z niektórych interaktywnych funkcji witryny i niektórych innych usług True False Sp. z o.o. opartych na plikach cookie może nie być już możliwe.


Kontrola przeglądarki umożliwiająca anulowanie plików cookie.

Jeśli akceptujesz pliki cookie, możesz je później anulować. Instrukcje ich anulowania są zwykle dostępne w każdej informacji o prywatności każdej przeglądarki.

Usunięcie plików cookie powoduje usunięcie kontrolowanych przez nie ustawień i preferencji i może zaistnieć konieczność ich ponownego utworzenia.


Kontrola przeglądarki zapewniająca ochronę monitorowania.

Kilka nowych przeglądarek wprowadziło funkcję DNT. Wiele z tych funkcji, niezależnie od tego, czy są aktywowane, wysyła sygnał lub preferencję do odwiedzanych stron internetowych, prosząc o nieśledzenie nas. Te witryny internetowe (lub treści stron trzecich na tych stronach) mogą w dalszym ciągu wykonywać czynności, które można uznać za „śledzenie”, nawet jeśli wyraziliśmy tę preferencję, zgodnie z aspektami związanymi z prywatnością witryn. Biorąc pod uwagę obecny brak powszechnego zrozumienia sygnału DNT, witryna True False Sp. z o.o. obecnie nie odpowiada na przeglądarkę DNT ani jej usługi online.


Kontrola analiz stron trzecich.

Witryna True False Sp. z o.o. wykorzystuje również pliki cookie stron trzecich, którymi True False Sp. z o.o. nie może bezpośrednio zarządzać. Możesz odmówić gromadzenia lub wykorzystywania danych przez dostawców analiz, klikając poniższe linki:

  • Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (bogata instalacja komponentów współpracujących z przeglądarką)

Wykorzystywanie plików cookie przez firmę True False Sp. z o.o.

Strona internetowa True False Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies z kilku powodów, m.in.:
Analiza witryn. Używamy plików cookie, które umożliwiają zliczenie liczby poszczególnych gości strony internetowej lub usługi lub opracowanie innych zbiorczych statystyk dotyczących działania witryn i usług. Analiza ta pomaga w działaniu i poprawie wydajności tych witryn i usług.

Oprócz plików cookie, które firma True False Sp. z o.o. może ustawić podczas odwiedzania jej witryny internetowej, strony trzecie mogą również ustawiać inne pliki cookie podczas odwiedzania strony firmy True False Sp. z o.o. W niektórych przypadkach dzieje się tak dlatego, że True False Sp. z o.o. zlecił stronom trzecim świadczenie w jego imieniu określonych usług, takich jak analityka witryny. W innych przypadkach dzieje się tak dlatego, że strony internetowe zawierają treści lub reklamy osób trzecich, takie jak filmy, wiadomości lub reklamy. Ze względu na fakt, że przeglądarka łączy się z serwerem internetowym tych stron trzecich w celu pobrania tych treści, te strony trzecie mogą ustawiać lub czytać własne pliki cookie na Twoim urządzeniu i zbierać informacje o Twojej aktywności online w odniesieniu do stron internetowych lub usług online.


Inne podobne technologie

Oprócz standardowych plików cookies strony internetowe mogą wykorzystywać inne technologie w celu rejestrowania i odczytywania plików komputerowych użytkowników. Ta akcja może być przydatna, aby spełnić preferencje użytkownika lub poprawić szybkość i wydajność, zapisując niektóre pliki lokalnie. Jednakże, podobnie jak standardowe pliki cookie, technologie te mogą być również wykorzystywane do przechowywania unikalnego identyfikatora Twojego komputera, a następnie do śledzenia działań online. Technologie te obejmują lokalne obiekty udostępnione (lub „pliki cookie Flash”), lokalną pamięć masową HTML5 i pamięć aplikacji Silverlight.

Podanie informacji jest opcjonalne

Z wyjątkiem danych nawigacyjnych użytkownicy mogą podawać lub nie podawać danych osobowych w swoich kontaktach z True False Sp. z o.o. w celu zażądania materiałów lub innej komunikacji lub skorzystania z usług dostępnych na stronie. Jednakże niepodanie takich informacji może uniemożliwić realizację żądania.

Prawa użytkowników

Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w każdej chwili uzyskać od organu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych potwierdzenie istnienia lub braku takich danych oraz dowiedzieć się o ich treści i pochodzeniu, sprawdzić dokładności danych lub żądania ich integracji, aktualizacji lub sprostowania (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – rozporządzenie (UE) 2016/679). Zgodnie z tym samym artykułem użytkownicy mają prawo żądać usunięcia, przekształcenia w formie anonimowej lub zablokowania danych uzyskanych nielegalnie, a także mogą z uzasadnionych powodów odmówić zgody na przetwarzanie tych danych. Wszelkie prośby należy kierować do kierownika działu sprzedaży w siedzibie głównej True False Sp. z o.o. w Gdańsku (Polska), ul. Angielska Grobla 5, gdzie dostępna jest zaktualizowana lista innych odpowiedzialnych osób.

Niniejszy dokument, opublikowany pod adresem www.truefalse.tf stanowi Politykę Prywatności serwisu i będzie regularnie aktualizowany.

Stabio, Luty 2020

True False Sp. z o.o. - Aleja Zwycięstwa 13A - 80-219 Gdańsk (Poland)
Tel +48 666 873 531 - NIP 9571161451
Copyright © 2014-2024 True False Sp. z o.o. All rights reserved.